tidslinje

Milepæle i kvindernes vej til ligestilling

tidslinje foto
Historisk plakat fra Dansk Kvindesamfund

1871 Dansk Kvindesamfund bliver grundlagt af Matilde Bajer.

1872 – Dansk Kvindesamfund opretter Handelsskolen for kvinder.

1874 – Dansk Kvindesamfund opretter Søndagsskolen for Arbejderkvinder.

1875 – Dansk Kvindesamfund opretter Tegneskolen for Kvinder (i dag kendt som Danmarks Designskole). 

Kvinder får adgang til universitetet dog ikke til det Teologiske Fakultet.

1880 – Hustruer får ret til at hæve egen løn samt ret til at administrere samme. Loven, der skal hindre, at ægtefæller bruger hustruers løn, fremsættes af Fredrik Bajer fra Venstre efter ønske fra Dansk Kvindesamfund.

1885 – Det første nummer af Kvinden&Samfundet udkommer, og bladet er dermed verdens ældste kvindetidsskrift.

1896 – Dansk Kvindesamfund rejser for første gang krav om ligeløn.

1904 – Kvinder får adgang til den teologiske embedseksamen.

1908 – Kvinder får valgret til kommunalvalg. 

Enlige mødre får mulighed for at få underholdsbidrag fra det offentlige.

1915 – Kvinder får politisk valgret og valgbarhed.

1922 – Gifte kvinder får ligestillet forældremyndighed over egne børn i ægteskabet, samt ret til at komme i betragtning som indehaver af forældremyndigheden ved skilsmisse.

1930 – Dansk Kvindesamfund starter sommerlejr for unge.

1931 – Gifte kvinder får ret til at beholde deres næringsbevis efter giftermål og kan dermed fortsætte deres selvstændige forretning.

1937 – Børn født uden for ægteskab får samme arveret som børn født i ægteskab.

Den første selvstændige svangerskabslov vedtages, hvormed abortindgreb legaliseres under særlige omstændigheder, fx hvis kvindens helbred er i alvorlig fare, eller hvis graviditeten er sket som følge af voldtægt. 

1939 – Ret til barselshvile 8 uger før og 8 uger efter fødsel indføres. Det samme gør pligt til 4 ugers arbejdsophør med dagpenge efter fødsel.

1943 – Det afgøres, at kvinder ikke kan afskediges fra offentlige stillinger på grund af giftermål. Under den økonomiske krise i 30’erne blev mange gifte kvinder afskediget med den begrundelse, at de tog arbejdet fra mændene.

1945 – Dansk Kvindesamfund udgiver “Stat og Ægteskab”, der bl.a. plæderer for sambeskatningens ophør.

1948 – De 3 første kvindelige præster ordineres.

1949 – Dansk Kvindesamfund udgiver sin betænkning om abortspørgsmålet. Baggrunden er en stærk stigning i antallet af illegale aborter. I betænkningen anbefaler Dansk Kvindesamfund en medicinsk/social adgang til abort, samt oprettelse af seksualklinikker, der bl.a. skal undervise i prævention.

Der indføres gratis midlertidig husmoderafløsning ved sygdom og fødsel. Dansk Kvindesamfund har allerede under krigen startet en lignende ordning i samarbejde med enkelte kommuner.

1952 – Gifte kvinder får ret, men ikke pligt, til at underskrive selvangivelsen.

1953 – Ny tronfølgelov giver mulighed for, at også kvinder kan arve tronen.

1956 – Svangerskabsloven revideres, så den sociale indikation medtages.

1966 – P-pillen frigives. 

1969 – Dansk Kvindesamfund går ind for fri abort.

Tjenestemandsreformen indplacerede offentligt ansatte på forskellige lønniveauer – kvindedominerede fag på lavere løntrin end mandedominerede fag med samme uddannelsesniveau.  

1972 – Dansk Kvindesamfund tager igen ligelønsspørgsmålet op og danner “Kvindernes initiativgruppe for ligeløn”, hvor der er repræsentanter fra Rødstrømperne og fagbevægelsen.

1973 – Loven om fri abort op til 12. uge vedtages.

1975 – FN’s internationale kvindeår. 

1976 – Loven om ligeløn mellem mænd og kvinder vedtages.

1977 – FN vedtager en resolution, der anbefaler fejring af en international kvindedag. Herefter fejres kvindedagen hvert år på 8.marts.

1978 – Danmarks første krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Krisecenter, åbner. 

1979 – CEDAW-konventionen, som skal beskytte kvinder i hele verden mod enhver form for diskrimination, vedtages af FN og træder i kraft i 1980. Dansk Kvindesamfund har gennem sit sæde i International Alliance of Women medvirket til konventionens tilblivelse.

1983 – Sambeskatningen ophæves. Dansk Kvindesamfund rejste kravet første gang i 1913.

1987 – Antidiskriminationsloven udvides, så den også gælder homoseksuelle.

1989 – Ændring af lov om ligebehandling, således at offentlige myndigheder får pligt til at arbejde for ligestilling. Ingen beskrivelse af, hvad pligten indebærer. 

Centrumdemokraten, Mimi Jacobsen, bliver Danmarks første kvindelige partileder.

1994 – Der indføres børnepasningsorlov.

1995 – Bodil Nyboe Andersen bliver første kvindelige nationalbankdirektør.

Lise-Lotte Rebel bliver første kvindelige biskop i Danmark. 

Hanne Bech Hansen bliver første kvindelige politidirektør.

1998 – Lov om ligestilling på pensionsområdet.

Kvinder får mulighed for at aftjene værnepligt. 

1999 – For første gang er der lige mange mandlige og kvindelige studerende ved de lange videregående uddannelser. 

Prostitution afkriminaliseres. Bordelvirksomhed og rufferi er fortsat ulovligt. 

Danmark får sin første ligestillingsminister, Jytte Andersen, udnævnt af daværende statsminister, Poul Nyrup Rasmussen.

mor barn krig plakat
Historisk plakat fra Dansk Kvindesamfund

2000 – Ligestillingsministeren, ligestillingsnævnet og Videnscenteret for Ligestilling erstatter Ligestillingsrådet. Videnscenteret bliver dog nedlagt to år senere. 

D.25. November bliver officielt udnævnt til International Dag til Bekæmpelse af Vold mod Kvinder. 

2006 – Lov om Ligeløn til mænd og kvinder vedtages.

2007 – Hele 63 procent af de nyoptagne ved Københavns Universitet er kvinder.

Der indføres positiv særbehandling af mænd ved optagelse til visse universitetsstudier som f.eks. lægestudier og dyrlægestudier, hvor der var en overvejende andel af kvinder grundet det høje karaktergennemsnit.

Ny forældreansvarslov træder i kraft, hvis udgangspunkt er fælles forældremyndighed.

Frivillige fra Dansk Kvindesamfund tager initiativ til at åbne et krisecenter på Frederiksberg, og organisationen Dansk Kvindesamfunds Krisecenter stiftes.

2011 – Helle Thorning fra Socialdemokratiet bliver Danmarks første kvindelige statsminister. 

2015 – 100-året for kvinders stemmeret. 

Efter at have været udsat for ulovlig billeddeling, offentliggør Emma Holten en billedserie med titlen Samtykke, der for alvor sætter gang i samtalen om digitale krænkelser (dengang ofte betegnet hævnporno).

8. marts plakat
Historisk plakat fra Dansk Kvindesamfund

2017 – #Metoo-bevægelsen kickstarter debatten om seksuelle krænkelser i filmbranchen. Det forplanter sig til andre brancher. 

Rådgivningsprojektet StopChikane igangsættes under Dansk Kvindesamfund.

2018 – Dansk Kvindesamfunds Krisecentres opretter endnu et krisecenter i København. 

2019 – Psykisk vold kriminaliseres.

2020 – Anden bølge af #Metoo-bevægelsen igangsættes, da TV-vært, Sofie Linde, i august 2020 deler sin personlige historie med sexchikane og hælder feministisk benzin på det bål, hvor et hobetal af kvinder i forskellige brancher står frem for at gøre op med seksuelle krænkelser og chikane. 

Et enigt Folketing vedtager den 17. december en ny lovgivning, der indfører en samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse. Loven træder i kraft den 1. januar 2021.

2021 – Stalking bliver selvstændigt kriminaliseret i straffeloven. 

Vedtagelse om lov om beskyttelse af whistleblowere, hvilket bl.a. giver mulighed for ansatte at “whistleblowe” om tilfælde af sexchikane på arbejdspladsen.

Mødre og fædre i SU-systemet får i forbindelse med fødsel eller adoption begge ret til samme antal ekstra SU-klip.

Markering af 150-året for Dansk Kvindesamfund. 

2022 – Lovforslag vedtaget om at styrke reglerne om måltal og politikker for det underrepræsenterede køn i ledelse. 

Regeringen og arbejdsmarkedet parter indgår en trepartsaftale om seksuel chikane, som skal fremme en sund kultur på landets arbejdspladser. 

Øremærket barsel på 11 uger til far eller medmor og 13 ugers overførbar orlov efter fødslen, træder i kraft. Loven indebærer en mere ligelig fordeling af orlov mellem forældre.

2023 – 50-året for fri abort markeres, bl.a. med Abortalliancen som Dansk Kvindesamfund er en del af sammen med 23 andre organisationer.