Vælgerguide 2

 

Socialistisk Folkeparti

Socialistisk Folkeparti mener ikke, at danske kvinder og mænd har samme muligheder for udfoldelse og udvikling i det danske samfund. Det skyldes stereotype forestillinger om kønnene, et kønsopdelt arbejdsmarked, og at mænd tjener mere end kvinder for et arbejde af samme værdi. SF ønsker helt specifikt at øremærke 12 uger ud af de 52 barselsuger til mænd for at gavne mødres muligheder på arbejdsmarkedet og for at lette fædres muligheder for at bede om barsel på arbejdet. SF ønsker også at nedsætte en national handlingsplan mod sexchikane og straffe uagtsomme voldtægter samt skærpe ligestillingspolitikken i daginstitutioner og folkeskoler. 

Det mener ligestillingsordføreren

 

Özlem Cecik er SF’s ligestillingsordfører og mener helt konkret, at man bør lovgive om ligestilling for at opnå ligestilling i Danmark. Eksempelvis er øremærket barsel den eneste måde, hvorpå vi opnår et ligestillet arbejdsmarked, ifølge Özlem Cekic. Angående kønskvotering mener Özlem Cekic, at virksomhederne bør finde en måde at inkludere kvinder på, inden for en overskuelig årrække, før man indfører kvoter.

Özlem Cekic ønsker desuden at forbedre det nuværende ligestillingsudvalg ved at diskutere et forbud mod gråzoneprostitution, en oprettelse af en sexchikanelovgivning, forbehold for mandlige pædagoger og indførelse af lovlig amning i det offentlige rum.

 

Enhedslisten

Ifølge Enhedslisten er Danmark langt fra i mål med hensyn til ligestilling. Enhedslisten mener overordnet set, at et ligestillet samfund indebærer kønskvotering, ligeløn, lige barselsrettigheder for forældre, og at kvinder kan færdes frit i det offentlige rum uden frygt for vold og sexisme. Helt konkret ønsker Enhedslisten at sikre 12 uger ud af de nuværende 52 ugers barselsorlov til manden eller medmoderen. Derudover skal ungdomsuddannelser undervise unge mennesker i, hvordan de undgår og bekæmper vold og voldtægt. Enhedslisten ønsker også at voldsramte kvinder tilbydes hjælp, sådan at de ikke går tilbage til det voldelige forhold. Endelig ønsker partiet at styrke indsatsen mod menneskehandel.

Det mener ligestillingsordføreren

 

Dansk Kvindesamfund har talt med Enhedslistens politiske ordfører Johanne Schmidt-Nielsen angående politiske tiltag inden for ligestillingsområdet.

Sexisme og sexchikane er blevet debatteret heftigt i løbet af det seneste års tid, særligt af venstreorienterede partier. Johanne Schmidt-Nielsen understreger i den forbindelse, at hvis sexchikane og sexisme skal bekæmpes, er det vigtigt, at problemet adresseres i den offentlige debat.

Partnervold er et tabuiseret emne og et politisk overset problem, ifølge Johanne Schmidt-Nielsen: "Vi skal sørge for, at der er ressourcer til symptombehandlingen (velbemandede krisecentre med pædagogiske, juridiske og sociale kompetencer), og igen skal vi have fokus på, at når mænd slår kvinder, så er det et udtryk for, at vi fortsat i Danmark har et problem med ligestilling og synet på kvinder."

Johanne Schmidt-Nielsen påpeger endvidere at en reel ligestilling først finder sted, når ligeløn er aktuelt: "Vi er fortsat bagud med hensyn til ligeløn i Danmark, og det må og skal vi gøre noget ved i stedet for at blive ved med at snakke om det. Det kræver en langt mere konkret og solidarisk tilgang fra fagbevægelserne. Men det kræver også, at vi fra politisk side afsætter midler til at løfte de lavtlønnede 'kvindefag'."

Johanne Schmidt-Nielsen rækker desuden en hånd ud til alle, som har lyst til at medvirke i debatten omkring social kontrol: "Jeg tror, at en vigtig start er at tale mere åbent om problemet, hvilket jeg selv har taget hul på i programmet ’Ti stille kvinde’. Hvis nogen har ideer til, hvordan vi kan styrke lovgivningen, så er mine ører åbne."

 

Alternativet

Alternativet vil arbejde for, at Danmark bliver det mest ligeværdige land i hele verden. Partiet vil desuden arbejde med at sikre ligeværd på tværs af forskellige kropslige, kønnede og seksuelle identiteter for at beskytte individets frihed og rettighed til ejerskabet over egen krop.

Det mener ligestillingsordføreren

 

Uzma Ahmed, som blandt andre er medstifter af Brune Feminister og Projekt SYV, har særligt fokus på indvandrerkvinders rettigheder i Danmark. Hun har blandt andet øje for de økonomiske og juridiske problemer familiesammenførte kvinder møder, hvis de ender i et voldeligt ægteskab. Uzma Ahmed er af den opfattelse, at kvinder af anden etnisk herkomst skal hjælpes i deres eget miljø og ikke fjernes fra det: "Vi skal værne om forskelligheden og hjælpe de udsatte der, hvor de er. De skal gives redskaber og vejledning i stedet for hjemsendelser, straf og hjælp, når skaden er sket."

Uzma Ahmed mener også, at der skal være tillidspersoner hos autoriteterne, der tager sig af hatecrimes, så tilliden til ordensmagten øges.

Hvis Uzma Ahmed og Alternativet kommer til magten, vil hun arbejde for at få ratificeret og implementeret mange af de konventioner på ligestillingsområdet, som EU og Europarådet allerede har udarbejdet. Uzma Ahmed pointerer hertil: "Vi har den dybe tallerken, der skal bare suppe i den."

 

Socialdemokratiet

Socialdemokratiet vil gerne sikre, at alle har lige muligheder. Derfor ser partiet gerne, at lønforskelle mellem mænd og kvinder udlignes, at mænd tager mere barsel, og at der i fremtiden sidder flere kvinder i ledelsespositioner, end det er tilfældet nu. 

Det mener ligestillingsordføreren

 

Rasmus Horn Langhoff, ligestillingsordfører for Socialdemokratiet, kalder sig feminist i den forstand, at han mener, at mennesker er lige og skal have lige muligheder. Det vil han som ligestillingsordfører arbejde på at sikre: "Vi skal bryde med det kønsopdelte arbejdsmarked". Her arbejder Rasmus Horn Langhoff for, at flere kvinder bliver repræsenteret i bestyrelser, bl.a. ved at virksomheder forpligtes til at definere en ligestillingspolitik.

Rasmus Horn Langhoff mener ikke, at mennesker skal bedømmes på deres køn, seksualitet, baggrund eller om de har et handikap men derimod på, hvad de gør. Han ser gerne, at fædre sikres forældreorlov, så alle forældre får adgang til at bruge tid med deres barn. På dette punkt, går han imod sit partis retning, som er imod øremærket barsel til mænd.

Han mener selv, at man fremmer ligestilling ved, at indføre øremærket barsel, fordi det vil afhjælpe problemer både mht. ligeløn og kvinders position på jobmarkedet.  Desuden foreslår Rasmus Horn Langhoff, at børn i en tidlig alder gøres opmærksomme på, at de ikke behøver at vælge uddannelse og jobs ud fra traditionelle kønsmønstre.

 

 

|Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 Kbh. K|T: 3315 7837, kl. 10 til 15, CVR: 53361919|Kontakt|Bliv medlem|Facebook|Sitemap/jta