Vælgerguide 1

 

I forbindelse med det kommende folketingsvalg har Dansk Kvindesamfund sat de danske politikere i stævne, og udformet en Vælgerguide. Vælgerguiden bygger på en række interviews, som Dansk Kvindesamfund har udført i løbet af valgkampen. Udtalelserne dækker over de enkelte politikeres egne holdninger – ikke Dansk Kvindesamfunds. Vælgerguiden skal være med til at give Dansk Kvindesamfunds læsere og følgere et indblik i, hvor de politiske partier og deres ligestillingsordførere står i forhold til de forskellige ligestillingssager, der optager dagens Danmark.

Af Torben Hansen, Amanda Schwarz-Nielsen, Anne Rohde, Christina Emiliussen og Nathalie Riis.

Liberal Alliance

For Liberal Alliance indebærer ligestilling, at alle uanset køn har lige muligheder. Det ser partiet som stort set opfyldt. Det strider imod den enkeltes frihed at lovgive om for eksempel kvinders repræsentation i bestyrelser eller barselsperioder øremærket til mænd.

Det mener ligestillingsordføreren

Merete Riisager, Liberal Alliances ligestillingsordfører er særligt optaget af emner, som vedrører social kontrol. Hun lægger især vægt på etniske minoritetskvinders forhold: "Danske kvinder med anden etnisk baggrund fylder meget i statistikkerne, og vi kan se, at de i højere grad end etniske danskere gør brug af kvindekrisecentre og hotlines. Disse kvinder har ikke samme muligheder og friheder som danske kvinder". Derfor mener Merete Riisager, at der skal være flere muligheder for at søge hjælp for disse kvinder, og at der altid bør være pladser på krisecentrene til de, der har behov for det. Hun understreger her, at alle danske kvinder har ret til ligestilling uanset baggrund.

Spørgsmålet om barselsrettigheder til mænd har i de senere år været til debat på den politiske scene. I tråd med de resterende partier på højrefløjen mener Merete Riisager, at barslen bør fordeles af familierne selv og ikke med indblanding fra staten. Hun mener samtidig, at der er en blind plet i forhold til fædres rettigheder: "De lange sagsbehandlingstider går ofte ud over faren, hvorfor barnet knytter sig til moren." Merete Riisager fastslår i den forbindelse, at børnepengene skal deles lige mellem forældrene. Endelig påpeger Merete Riisager, at Liberal Alliance overordnet set mener, at ligestillingsproblemer bedst løses gennem personligt initiativ og ikke via lovgivning.

 

Det Konservative Folkeparti

For Det Konservative Folkeparti betyder reel ligestilling, at det enkelte menneske får lige muligheder for at udfolde sig. Partiet er af den grundlæggende overbevisning, at mennesker er født forskellige og det faktum skal værnes om og ikke bekæmpes.

Det mener ligestillingsordføreren

Charlotte Dyremose er Det Konservative Folkepartis ligestillingsordfører og mener, at de største udfordringer inden for ligestillingsområdet er ude i verden og ikke i Danmark. Udfordringer inden for ligestillingsområdet er ifølge Charlotte Dyremose sociale problemer, som eksempelvis partnervold, seksuel vold og prostitution. Med hensyn til sidstnævnte er Charlotte Dyremose af den overbevisning at prostitution ikke afhjælpes ved kriminalisering: "Det er et spørgsmål om at få dem ud af prostitution. Det skal forebygges".

Ifølge Charlotte Dyremose, måles ligestilling ikke på, om der er lige mange kvinder og mænd i samme erhverv eller uddannelse, hvorfor partiet grundlæggende er imod kønskvotering. Charlotte Dyremose understreger dog, at man bør opfordre kvinder til at søge ind i bestyrelser og ledelser, selvom at det er en langsom proces. Hun afviser endvidere øremærket barsel til mænd fordi: "Der skal være lige muligheder gennem frie valg og ikke gennem lovgivning."

Herudover påpeger Charlotte Dyremose, at loven om juridisk kønsskifte laves om, så snart de får regeringsmagten igen: "Vi skal håndtere de mennesker, der har de identitetsproblemer". Til gengæld mener hun, at der skal være hjælp og ekspertise at hente uden for København til de mennesker, der søger råd og vejledning angående deres køn.

Endelig fastslår Det Konservatives Folkepartis ligestillingsordfører, at man skal kigge nærmere på, hvorfor der bliver foretaget så mange aborter i Danmark: "Som mand bør man ikke presse kvinden til abort. Abort er et fælles anliggende. Derfor skal der være flere rådgivningstilbud til kvinder end det er tilfældet nu, og man skal gøre manden opmærksom på, at en graviditet er lige så meget hans ansvar, som det er kvindens".

 

Venstre

For Venstre omfatter ligestilling lige muligheder for alle, uanset køn. Partiet ser gerne flere kvinder i bestyrelser og lignende ligestillingstiltag, men det handler ikke om, at der skal være lige mange mænd og kvinder, men at mangfoldighed og forskellige kompetencer sættes i spil.

Det mener ligestillingsordføreren

Fatma Øktem er Venstres ligestillingsordfører og mener, at ligestilling betyder lige muligheder for kønnene. Hun understreger i den forbindelse at: "Det er ærgerligt, at ligestillingsdebatten handler om Bella Sky og frisørpriser, når vi har ægte ligestillingsproblemer." Fatma Øktem fastslår endvidere, at mandlige pædagoger diskrimineres åbenlyst med særregler, som nærmest automatisk anser mænd for at være pædofile. Angående partnervold mener Fatma Øktmen også, at der bør tænkes mere på mændene. Hun ønsker, at tingene bliver anskuet fra en anden vinkel: "Vi får ikke ændret på de kulturelle strømninger, når kønnene fastholdes på den måde."

Fatma Øktem påpeger desuden, at et kønsopdelt arbejdsmarked og barselsrettigheder kun bør ændres ved frivillighed og ikke gennem lovgivning: "Fædre er optagede af børnene mere end nogensinde før, så vi behøver ikke at øremærke." Ifølge Fatma Øktem handler det grundlæggende om frihed i de danske familier, som selv bedst ved, hvad der er godt for dem.

Social kontrol er til gengæld et emne, som Fatma Øktem prioriterer højt. Det er problematisk, ifølge Venstres ligestillingsordfører, at homoseksuelle i etniske minoritetsgrupper udsættes for diskrimination og ikke føler, at de kan stå ved deres seksualitet. Derudover bør man fra politisk side af tage sig bedre af etniske minoritetskvinder, som udsættes for tvang: "Der skal strammes op. Der skal være redskaber til at få minoritetskvinder ud på arbejdsmarkedet," udtaler Fatma Øktem.

 

Radikale Venstre

Radikale Venstre mener ikke, at vi er i mål med ligestillingen endnu. Partiets ligestillingspolitik går på at sikre, at alle borgere anerkendes som ligeværdige og de ønsker et samfund, hvor vi udviser respekt for hinandens forskelligheder. Et samfund hvor mennesker ikke diskrimineres på baggrund af køn, seksuel orientering, etnicitet, religion og/eller handicap. Radikale Venstre arbejder for et arbejdsmarked og et uddannelsesvæsen som er mindre kønsopdelt, end det er i dag. Endelig lægger Radikale Venstre vægt på at sikre fremskridt for de kvinder, der udsættes for diskrimination og forskelsbehandling rundt omkring i verden.

Det mener ligestillingsordføreren

Liv Holm Andersen er Radikale Venstres ligestillingsordfører og går et skridt videre end sit eget parti, idet hun er for øremærket barsel til mænd: "Radikale Venstre vil gerne arbejde for bedre barselsmuligheder for mænd, men vi har ikke lagt os fast på en konkret model. Jeg vil gerne arbejde for en øremærkning."

Derudover vil Liv Holm Andersen gerne arbejde på, at implementere køn på pædagog og læreruddannelserne sådan, at det har en effekt i institutionerne, grundskolerne og i uddannelsesvejledningen. Radikale Venstres ligestillingsordfører understreger endvidere, at hun er stolt af lovvedtagelsen om juridisk kønsskifte og påpeger, at hun også vil arbejde for, at transkønnede får lettere adgang til behandling.

Dansk Kvindesamfund spurgte Radikale Venstres ligestillingsordfører, om hun er for eller imod et forbud mod prostitution: "Radikale Venstre er uafklaret i dette spørgsmål. Der er både ting, der taler for og imod."

Sexchikane og sexisme er to emner, som er blevet debatteret heftigt i ligestillingsorienterede kredse i løbet af det seneste år. Om der skal gøres noget og hvad der skal gøres ved disse udfordringer afhænger af problemets omfang, ifølge Liv Holm Andersen. Når udfordringerne er kortlagt, vil hun nedsætte en arbejdsgruppe, som kan udarbejde forslag til at komme problemet til livs.

Til spørgsmålet om partnervold, påpeger Liv Holm Andersen, at det er vigtigt at sørge for, at der er nok pladser på landets krisecentre til voldsofrene: "Jeg mener, at det er vigtigt at sørge for, at krisecentrene har pladser nok samt mulighed for opfølgning, så vi mindsker tilbagefald. Derudover vil jeg gerne se på, hvordan man kan udbrede par og/eller familieløsninger".

 

Dansk folkeparti

Ifølge Dansk Folkeparti har vi stort set opnået ligestilling i Danmark. På enkelte områder mener partiet dog, at der stadig er udfordringer som fx gennemførelsen af ligeløn. Dog mener partiet ikke, at disse udfordringer skal løses igennem lovgivning. Hos DF er man generelt imod at bruge lovgivning som middel til at sikre ligestilling inden for områder som øremærket barsel, kvindekvoter og forbud mod prostitution.

Det mener ligestillingsordføreren

Dansk Folkepartis ligestillingsordfører, Pia Adelsteen, mener, at ligestilling drejer sig om muligheder: "Det gælder om lige muligheder, og det har vi næsten, men vi er ikke helt i mål."

Adelsteen har dog ikke konkrete forslag til, hvordan vi øger ligestillingen på arbejdsmarkedet i forhold til ligeløn, hvilket hun selv peger på er et konkret problem. Hun mener nemlig, at ligestilling er en sag, der er op til den enkelte, og som ikke skal løses ved lovgivning som fx kvindekvoter. De ulige lønforhold kan, ifølge Adelsteen, forklares med at kvinder arbejder mindre end mænd og derfor tjener mindre: "Mænd og kvinder har forskellige interesser. De er forskellige og derfor vælger de forskellige ting. Selvom man vælger det samme, prioriterer de måske anderledes."

Holdningen til ligestilling som en enkeltsag går igen, når det drejer sig om øremærket barsel til mænd: "Der skal være frihed til selv at vælge for familien", og Adelsteen går således imod at lovgive om barsel. Vold i hjemmet er til gengæld et område, der skal afsættes flest midler til på ligestillingsområdet, og hun pointerer, at der skal gøres en samlet indsats for begge køn, da vold mod mænd i hjemmet er noget, vi i stigende grad oplever.  


På grund af mængden af interviews, har vi været nødsaget til, at dele vælgerguiden op i to dele. Opdelingen er tilfældig.

Læs anden del af vælgerguiden her.

|Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 Kbh. K|T: 3315 7837, kl. 10 til 15, CVR: 53361919|Kontakt|Bliv medlem|Facebook|Sitemap/jta